Az Actual Média Sales House ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
 
1.       A Tájékoztató célja, hatálya
1.1      A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Actual 77 Média Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Actual Média”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és adatvédelmi és -kezelési politikáját.
1.2      A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az ACtual Média különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
1.3      Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 
2. Fogalom meghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek: 
2.1. Az adatkezelő neve
    Actual 77 Média Kft.
2.2. Az adatkezelő címe
    1202, Budapest, Torockó u. 14.
2.3. Elérhetőség
    Email: sera.bernadett@actualmedia.hu
2.4. Az Actual Média a Grtv. szerinti médiahirdetésifelület-értékesítő, amely a Szolgáltatások hirdetési felületeit értékesíti. Ehhez kapcsolódóan az Actual Média az Ügyfelek által megadott Személyes adatokat kezeli.
Mindazon honlapok, Szolgáltatások esetében, amikor az Actual Média a honlap hirdetési felületeit értékesíti, a Szolgáltatások üzemeltetői, mint adatkezelők által igénybe vett Adatfeldolgozóként jár el. Ilyenkor, mint Adatfeldolgozó által folytatott Adatkezelések tekintetében a jelen Tájékoztatóban foglaltak megfelelően irányadók.
Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelők nevében Személyes adatokat kezel. Jelen esetben az Actual Média és dolgozói.
Honlap: actualmedia.hu domainen keresztül elérhető internetes oldal.
Szolgáltatás(ok): az Actual Médiával szerződésben álló szolgáltatók, hirdetés közzétevők által üzemeltetett weboldalak illetve szolgáltatások.
Az Actual Média által értékesített oldalak, szolgáltatások listája itt található meg: www.actualmedia.hu.
Ezeken felül a jelen Tájékoztató során Szolgáltatásnak minősülnek az Actual Média, mint médiahirdetésifelület-értékesítő által az Ügyfelek részére teljesítendő szolgáltatások.
Ügyfél:
a, aki az Actual Média közreműködésével hirdetések közzétételét megrendeli, és ezen megrendeléséhez kapcsolódóan az alábbiakban hivatkozott adatát megadja,
b., aki az Actual Média szerződéses partnere, mint közzétevő
 
2.5. A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
 
3. A kezelt Személyes adatok köre
3.1. Az Ügyfél, amikor a Honlapon keresztül vagy az Actual Média részére elküldött e-mailben hirdetés közzétételére vonatkozólag ajánlatot kér, akkor megadja nevét, cégét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét. Az Actual Média az így megadott Személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
3.2. Az Actual Média az Ügyféllel kötött szerződések teljesítése érdekében kezeli az Ügyfél által megadott kapcsolattartó személyek nevét, e-mail címét és vagy telefonszámát.
3.4. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Actual Média által folytatott Adatkezelésnek. Actual Média minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
 
4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
Az actualmedia.hu oldal cookie-kat nem használ.
 
4.1. Az Adatkezelés célja, jogalapja
Az Adatkezelők által folytatott Adatkezelések célja:
-az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;
-az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatás biztosítása;
-egyedi megkeresések kezelése, intézése;
-statisztikák, elemzések készítése;
-az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az Adatkezelők a részükre megadott vagy továbbított Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.
 
4.2. A kezelt adatok köre
- Cégnév
- Cég telephely, székhely
- Cég adószáma
- Cég bankszámlaszáma
- Kapcsolattartó neve, elérhetősége (email vagy telefonszám)
- Pénzügyi kapcsolattartó neve, elérhetősége (email vagy telefonszám)
- Weboldal/adatbázis neve
 
4.3. Az Adatkezelésre az Ügyfél önkéntesen, amely ezen megfelelő tájékoztatáson alapul, ad meg adatokat. Az Actual Médiával kötött szerződés egyben az Ügyfelek kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy az általuk közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Ügyfél a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A jogszabályon alapuló Adatkezelések esetén a Személyes adatokat az Adatkezelők a jogszabály által előírt időtartamig őrzik meg.
Actual Média a partnerek kapcsolattartói részére megadott Személyes adatainak kezelésekor vélelmezi, hogy partnerei a kapcsolattartók Személyes adatait az érintettek önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának megszerzését követően továbbította az Actual Média. E hozzájárulás megszerzéséért és az adattovábbítás jogszerűségéért minden felelősség a Személyes adatokat továbbító partnert terheli.
 
4.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.5. Az Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltatások megrendelése vagy igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte, ezzel kapcsolatban minden felelősség az Ügyfelet terheli.
 
5. Az Adatkezelés elvei, módja
5.1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
5.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.
5.3. Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
5.4. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Actual Média nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 
6. Az Adatkezelések időtartama
6.1. Az Ügyfél által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Ügyfél kifejezetten nem kéri az adatainak törlését.
 
7. Adatfeldolgozás
7.1. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőktől kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik.
 
8. Külső szolgáltatók
8.1. A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.
 
8.2. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Actual Média webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Az Actual Médiával jelenleg együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Adverticum Kft., Digitális Közösségmérési Tanács Kft., Gemius Hungary Kft., Google Ltd.
Ezen szolgáltatók köre folyamatosan bővül. Az új Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 
9. Jogérvényesítési lehetőségek
9.1    Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk: a sera.bernadett@actualmedia.hu címen.
9.2    Az Ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.