ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF

 

Az Actual 77 Média Kft (telephely: 1202 Bp. Torockó u.14, adószám: 14821761-2-43, számlaszám: OTP 11720001-20223131, cégjegyzékszám: 01-09-921571), (továbbiakban: Actual Media Sales House) az értékesítésében szereplő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési ÁSZF (továbbiakban ÁSZF) mellett vállalja.

 

I.      ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Actual Media Sales House értékesítésében lévő internetes felületeken megjelenő hirdetés közzétételére az Actual Media Sales House és a hirdetést megjelentetni kívánó személy/cég (továbbiakban: Megrendelő) között hirdetési szerződés (a továbbiakban: Hirdetési Szerződés) alapján kerülhet sor.

2. Jelen ÁSZF szerint Hirdetési Szerződésnek minősül minden olyan írásban megkötött – az Actual Media Sales House képviselője által visszaigazolt - megállapodás, melynek alapján az Actual Media Sales House a hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A Hirdetési Szerződés a felek közötti egyedi szerződéssel vagy keretszerződéssel jön létre.

Megrendelő és Actual Media Sales House (együttesen: Felek) a Hirdetési Szerződésben szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint az Actual Media Sales House által nyújtott konkrét engedmények feltételeit.

3. Jelen ÁSZF valamennyi Hirdetési Szerződés esetében irányadó, feltéve, hogy a Felek megállapodásukban ettől eltérően nem rendelkeznek.

 

II.      A HIRDETÉS MEGRENDELÉSE, ELFOGADÁSA

1. A konkrét hirdetések megrendelése írásban az Actual Media Sales House hivatalos megrendelő-formjának kitöltésével, az ÁSZF 2. pontja szerinti írásos módon történhet.

2. A megrendelésnek tartalmaznia szükséges: a Megrendelő adatait, a hirdetés tárgyát, a termék vagy szolgáltatás nevét, a kampány nevét, a kívánt megjelenés időszakát és időtartamát, a megjelenés egységét és számát, a kívánt felületek megnevezését, az előzetesen leegyeztetett hirdetési formátumok méretét, a Megrendelő által fizetendő (netnet) árat, valamint az előzetesen már egyeztetett egyéb paramétereket. Amennyiben Megrendelő harmadik félként (ügynökség, megbízott, meghatalmazott) jár el (azaz a felületeken hirdetést elhelyezni kívánó személy vagy szervezet megbízásából jár el) kötelező megneveznie az általa képviselt céget/magánszemélyt.

3. Az Actual Media Sales House jogosult a megrendelést követően a megjelentetésre szánt hirdetés szövegét és tartalmát ellenőrizni.

4. Actual Media Sales House a megrendelést akkor fogadja el, ha az arra jogosult képviselője a megrendelést írásban visszaigazolja.

5. Az Actual Media Sales House a Megrendelő hirdetésének megjelentetését - amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezését sérti – jogosult visszautasítani. Visszautasítás tényéről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti.

Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje, technikai teljesíthetősége nem felel meg az Actual Media Sales House által támasztott követelményeknek, akkor jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti.

 

Actual Media Sales House a megjelentetni kívánt hirdetést minden esetben ellenőrzi és saját hatáskörben döntve visszautasíthatja.

 

III.   A HIRDETÉS TARTALMA, ANYAGLEADÁS

1. Megrendelő a hirdetés tartalmát közzétételre készen juttatja el az Actual Media Sales House-hoz. Hibás hirdetés esetén az Actual Media Sales House jogosult elvégezni a szükséges javításokat, vagy a Megrendelőtől kérni a szükséges javításokat. Amennyiben a hibát az Actual Media Sales House javítja, úgy elfogadásra visszaküldi Megrendelő felé. Az elfogadás írásban vagy szóban (élőszóban vagy telefonon) egyaránt megtörténhet. Amennyiben a Megrendelő a javításokkal nem ért egyet, és a kifogását kellő időben írásban jelzi, az Actual Media Sales House jogosult a megrendelést visszautasítani.

2. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt kampányhoz szükséges hirdetési anyagokat legalább a kampány indulása előtt 72 órával az Actual Media Sales House-nek eljuttatja.

3. A hirdetési anyagok fenti határidőben történő eljuttatásának elmaradása és a megrendelés teljesítésének ez okból történő elmaradása, időbeni elcsúszása esetén Megrendelő a teljes szerződési díj megfizetésére köteles.

Amennyiben a hirdetési anyag késedelmes vagy hibás leadásából sérül a  Megrendelés ütemezése az Actual Media Sales House-t semmifajta felelősség nem terheli.

4. Megrendelő teljes körűen felel a hirdetési anyagok tartalmáért és az abban közölt információkért, és tudomásul veszi, hogy harmadik fél által támasztott kárigényekért saját hatáskörben helyt áll, valamint harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Megrendelő köteles megtéríteni.

Actual Media Sales House a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal.

5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés tartalma nem ütközhet hatályos jogszabályokba, az Actual Media Sales House az ilyen esetekért a felelősségét teljeskörűen kizárja.

6. Megrendelő által megrendelt hirdetés tartalmára a Reklámtörvény rendelkezései irányadóak, emiatt Megrendelő köteles figyelemmel lenni a Reklámtörvény előírásaira, valamint köteles minden szükséges nyilatkozatot megadni a reklám közzétételéhez, illetve az Actual Media Sales House kifejezett írásbeli kérésére ilyet beszerezni és bemutatni.

 

IV.    HIRDETÉS LEMONDÁSA

Az Actual Media Sales House reklámfelületein és az általa már írásban visszaigazolt megrendelést Megrendelő legkésőbb a megrendelt megjelenés kezdő dátumánál 15 (tizenöt) nappal korábban írásban visszavonhatja, amennyiben az Actual Media Sales House a lemondást írásban visszaigazolja.

 

V.       A HIRDETÉSI DÍJ

1. Actual Media Sales House a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. Az Actual Media Sales House Sitelista Tarifaárak táblázatban kerül rögzítésre az irányadó listaár.

Az ebben található árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a mindenkori ÁFA összegét, valamint a lehetséges kedvezményeket. Ezen kedvezmények alkalmazását az Actual Media Sales House saját hatáskörben dönti el. Mértékét a Megrendelővel kötött éves keretszerződés vagy a konkrét Megrendelés paraméterei határozzák meg.

2. A hirdetési díj nem tartalmazza a hirdetés elkészítési költségét, sem a Megrendelő által kért változtatások elvégzésének költségét. Ezen költségek minden esetben a Megrendelőt terhelik.

3. Actual Media Sales House jogosult a Tarifaárak táblázatban szereplő árakat megváltoztatni.

4. Az egyes megrendelésekben foglalt kedvezmények a felek által kölcsönösen védett üzleti titkot képeznek, harmadik félnek ki nem adhatóak, a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül.  

 

VI.      TELJESÜLÉS

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapja, az Actual Media Sales House reklámkiszolgáló szervere. Amennyiben Megrendelő külső reklámkiszolgáló szervert használ, a Megrendelő által használt és az Actual Media Sales House által használt reklámkiszolgáló szerverek adatai közötti +/- 10%-nál nagyobb eltérés esetén Actual Media Sales House ellenőrzési eljárást kezdeményezhet.

 

VII. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS RENDJE

1. A számlát az Actual Media Sales House a Megrendelő felé legkésőbb a megjelenés lezárultát követő 5 (öt) napon belül állítja ki, 8 (nyolc) napos fizetési határidővel. Felek a számlázás ütemezésére, a részszámlázásra és a fizetési határidőre előzetesen egyedi megállapodást is köthetnek.

2. A számlával kapcsolatos esetleges kifogásokat, észrevételeket a kézbesítéstől számított 5 (öt) napon belül írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti.

3. Amennyiben Megrendelő a számlát határidőre nem egyenlíti ki az Actual Media Sales House felé, a Sales House jogosult a Megrendelő folyamatban lévő hirdetéseinek teljesítését felfüggeszteni – külön figyelmeztetés nélkül, valamint  új megrendelések befogadását megtagadni. Az ebből eredő esetleges kárért az Actual Media Sales House-t felelősség nem terheli.

4. Actual Media Sales House-sal szemben bármely esetben a Megrendelő  által érvényesíthető  kártérítési  igény  összege nem haladhatja meg a Megrendelőben szereplő netnet összeget.

 

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdések esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Reklámtörvény vonatkozó rendelkezései valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezési az irányadóak. ​