Elérhetőségeink


  • C​égnév: Actual 77 Média Kft


  • Számlázá​si és posta​cím: 1202, Budapest, Torockó utca 14.
ÁSZF Általános Szerződési Feltételek Hirdetők részére

Az Actual 77 Média Kft (telephely: 1202 Bp. Torockó u.14, adószám: 14821761-2-43, számlaszám: OTP 11720001-20223131, cégjegyzékszám: 01-09-921571), (továbbiakban: Actual Media Sales House) az értékesítésében szereplő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési ÁSZF (továbbiakban ÁSZF) mellett vállalja.


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Actual Media Sales House értékesítésében lévő internetes felületeken megjelenő hirdetés közzétételére az Actual Media Sales House és a hirdetést megjelentetni kívánó személy/cég (továbbiakban: Megrendelő) között hirdetési szerződés (a továbbiakban: Hirdetési Szerződés) alapján kerülhet sor.


2. Jelen ÁSZF szerint Hirdetési Szerződésnek minősül minden olyan írásban megkötött – az Actual Media Sales House képviselője által visszaigazolt - megállapodás, melynek alapján az Actual Media Sales House a hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A Hirdetési Szerződés a felek közötti egyedi szerződéssel vagy keretszerződéssel jön létre.


Megrendelő és Actual Media Sales House (együttesen: Felek) a Hirdetési Szerződésben szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint az Actual Media Sales House által nyújtott konkrét engedmények feltételeit.

3. Jelen ÁSZF valamennyi Hirdetési Szerződés esetében irányadó, feltéve, hogy a Felek megállapodásukban ettől eltérően nem rendelkeznek.


II. A HIRDETÉS MEGRENDELÉSE, ELFOGADÁSA

1. A konkrét hirdetések megrendelése írásban az Actual Media Sales House hivatalos megrendelő-formjának kitöltésével, az ÁSZF 2. pontja szerinti írásos módon történhet.


2. A megrendelésnek tartalmaznia szükséges: a Megrendelő adatait, a hirdetés tárgyát, a termék vagy szolgáltatás nevét, a kampány nevét, a kívánt megjelenés időszakát és időtartamát, a megjelenés egységét és számát, a kívánt felületek megnevezését, az előzetesen leegyeztetett hirdetési formátumok méretét, a Megrendelő által fizetendő (netnet) árat, valamint az előzetesen már egyeztetett egyéb paramétereket. Amennyiben Megrendelő harmadik félként (ügynökség, megbízott, meghatalmazott) jár el (azaz a felületeken hirdetést elhelyezni kívánó személy vagy szervezet megbízásából jár el) kötelező megneveznie az általa képviselt céget/magánszemélyt.


3. Az Actual Media Sales House jogosult a megrendelést követően a megjelentetésre szánt hirdetés szövegét és tartalmát ellenőrizni.


4. Actual Media Sales House a megrendelést akkor fogadja el, ha az arra jogosult képviselője a megrendelést írásban visszaigazolja.


5. Az Actual Media Sales House a Megrendelő hirdetésének megjelentetését - amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezését sérti – jogosult visszautasítani. Visszautasítás tényéről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti.


Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje, technikai teljesíthetősége nem felel meg az Actual Media Sales House által támasztott követelményeknek, akkor jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti.


Actual Media Sales House a megjelentetni kívánt hirdetést minden esetben ellenőrzi és saját hatáskörben döntve visszautasíthatja.


III. A HIRDETÉS TARTALMA, ANYAGLEADÁS

1. Megrendelő a hirdetés tartalmát közzétételre készen juttatja el az Actual Media Sales House-hoz. Hibás hirdetés esetén az Actual Media Sales House jogosult elvégezni a szükséges javításokat, vagy a Megrendelőtől kérni a szükséges javításokat. Amennyiben a hibát az Actual Media Sales House javítja, úgy elfogadásra visszaküldi Megrendelő felé. Az elfogadás írásban vagy szóban (élőszóban vagy telefonon) egyaránt megtörténhet. Amennyiben a Megrendelő a javításokkal nem ért egyet, és a kifogását kellő időben írásban jelzi, az Actual Media Sales House jogosult a megrendelést visszautasítani.


2. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt kampányhoz szükséges hirdetési anyagokat legalább a kampány indulása előtt 72 órával az Actual Media Sales House-nek eljuttatja.


3. A hirdetési anyagok fenti határidőben történő eljuttatásának elmaradása és a megrendelés teljesítésének ez okból történő elmaradása, időbeni elcsúszása esetén Megrendelő a teljes szerződési díj megfizetésére köteles.


Amennyiben a hirdetési anyag késedelmes vagy hibás leadásából sérül a Megrendelés ütemezése az Actual Media Sales House-t semmifajta felelősség nem terheli.


4. Megrendelő teljes körűen felel a hirdetési anyagok tartalmáért és az abban közölt információkért, és tudomásul veszi, hogy harmadik fél által támasztott kárigényekért saját hatáskörben helyt áll, valamint harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Megrendelő köteles megtéríteni.


Actual Media Sales House a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal.


5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés tartalma nem ütközhet hatályos jogszabályokba, az Actual Media Sales House az ilyen esetekért a felelősségét teljeskörűen kizárja.


6. Megrendelő által megrendelt hirdetés tartalmára a Reklámtörvény rendelkezései irányadóak, emiatt Megrendelő köteles figyelemmel lenni a Reklámtörvény előírásaira, valamint köteles minden szükséges nyilatkozatot megadni a reklám közzétételéhez, illetve az Actual Media Sales House kifejezett írásbeli kérésére ilyet beszerezni és bemutatni.


IV. HIRDETÉS LEMONDÁSA

Az Actual Media Sales House reklámfelületein és az általa már írásban visszaigazolt megrendelést Megrendelő legkésőbb a megrendelt megjelenés kezdő dátumánál 15 (tizenöt) nappal korábban írásban visszavonhatja, amennyiben az Actual Media Sales House a lemondást írásban visszaigazolja.


V. A HIRDETÉSI DÍJ

1. Actual Media Sales House a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. Az Actual Media Sales House Sitelista Tarifaárak táblázatban kerül rögzítésre az irányadó listaár.


Az ebben található árak listaárak, azaz nem tartalmazzák a mindenkori ÁFA összegét, valamint a lehetséges kedvezményeket. Ezen kedvezmények alkalmazását az Actual Media Sales House saját hatáskörben dönti el. Mértékét a Megrendelővel kötött éves keretszerződés vagy a konkrét Megrendelés paraméterei határozzák meg.


2. A hirdetési díj nem tartalmazza a hirdetés elkészítési költségét, sem a Megrendelő által kért változtatások elvégzésének költségét. Ezen költségek minden esetben a Megrendelőt terhelik.


3. Actual Media Sales House jogosult a Tarifaárak táblázatban szereplő árakat megváltoztatni.


4. Az egyes megrendelésekben foglalt kedvezmények a felek által kölcsönösen védett üzleti titkot képeznek, harmadik félnek ki nem adhatóak, a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül.VI. TELJESÜLÉS

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapja, az Actual Media Sales House reklámkiszolgáló szervere. Amennyiben Megrendelő külső reklámkiszolgáló szervert használ, a Megrendelő által használt és az Actual Media Sales House által használt reklámkiszolgáló szerverek adatai közötti +/- 10%-nál nagyobb eltérés esetén Actual Media Sales House ellenőrzési eljárást kezdeményezhet.VII. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS RENDJE

1. A számlát az Actual Media Sales House a Megrendelő felé legkésőbb a megjelenés lezárultát követő 5 (öt) napon belül állítja ki, 8 (nyolc) napos fizetési határidővel. Felek a számlázás ütemezésére, a részszámlázásra és a fizetési határidőre előzetesen egyedi megállapodást is köthetnek.


2. A számlával kapcsolatos esetleges kifogásokat, észrevételeket a kézbesítéstől számított 5 (öt) napon belül írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti.


3. Amennyiben Megrendelő a számlát határidőre nem egyenlíti ki az Actual Media Sales House felé, a Sales House jogosult a Megrendelő folyamatban lévő hirdetéseinek teljesítését felfüggeszteni – külön figyelmeztetés nélkül, valamint új megrendelések befogadását megtagadni. Az ebből eredő esetleges kárért az Actual Media Sales House-t felelősség nem terheli.


4. Actual Media Sales House-sal szemben bármely esetben a Megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény összege nem haladhatja meg a Megrendelőben szereplő netnet összeget.


A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdések esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Reklámtörvény vonatkozó rendelkezései valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezési az irányadóak.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1. A Tájékoztató célja, hatálya


1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Actual 77 Média Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Actual Média”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és adatvédelmi és -kezelési politikáját.


1.2 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az ACtual Média különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.


1.3 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.


2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek:


2.1. Az adatkezelő neve:

Actual 77 Média Kft.


2.2. Az adatkezelő címe:

1202, Budapest, Torockó u. 14.


2.3. Elérhetőség:

E-mail: sera.bernadett@actualmedia.hu


2.4. Az Actual Média a Grtv. szerinti médiahirdetésifelület-értékesítő, amely a Szolgáltatások hirdetési felületeit értékesíti. Ehhez kapcsolódóan az Actual Média az Ügyfelek által megadott Személyes adatokat kezeli.

Mindazon honlapok, Szolgáltatások esetében, amikor az Actual Média a honlap hirdetési felületeit értékesíti, a Szolgáltatások üzemeltetői, mint adatkezelők által igénybe vett Adatfeldolgozóként jár el. Ilyenkor, mint Adatfeldolgozó által folytatott Adatkezelések tekintetében a jelen Tájékoztatóban foglaltak megfelelően irányadók.

Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelők nevében Személyes adatokat kezel. Jelen esetben az Actual Média és dolgozói.

Honlap: actualmedia.hu domainen keresztül elérhető internetes oldal.

Szolgáltatás(ok): az Actual Médiával szerződésben álló szolgáltatók, hirdetés közzétevők által üzemeltetett weboldalak illetve szolgáltatások.

Az Actual Média által értékesített oldalak, szolgáltatások listája itt található meg: www.actualmedia.hu.

Ezeken felül a jelen Tájékoztató során Szolgáltatásnak minősülnek az Actual Média, mint médiahirdetésifelület-értékesítő által az Ügyfelek részére teljesítendő szolgáltatások.

Ügyfél:

a, aki az Actual Média közreműködésével hirdetések közzétételét megrendeli, és ezen megrendeléséhez kapcsolódóan az alábbiakban hivatkozott adatát megadja,

b., aki az Actual Média szerződéses partnere, mint közzétevő


2.5. A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.


3. A kezelt Személyes adatok köre

3.1. Az Ügyfél, amikor a Honlapon keresztül vagy az Actual Média részére elküldött e-mailben hirdetés közzétételére vonatkozólag ajánlatot kér, akkor megadja nevét, cégét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét. Az Actual Média az így megadott Személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.2. Az Actual Média az Ügyféllel kötött szerződések teljesítése érdekében kezeli az Ügyfél által megadott kapcsolattartó személyek nevét, e-mail címét és vagy telefonszámát.

3.4. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Actual Média által folytatott Adatkezelésnek. Actual Média minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.


4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Az actualmedia.hu oldal cookie-kat nem használ.


4.1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

Az Adatkezelők által folytatott Adatkezelések célja:

- az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;

- az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatás biztosítása;

- egyedi megkeresések kezelése, intézése;

- statisztikák, elemzések készítése;

- az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelők a részükre megadott vagy továbbított Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.


4.2. A kezelt adatok köre

- Cégnév

- Cég telephely, székhely

- Cég adószáma

- Cég bankszámlaszáma

- Kapcsolattartó neve, elérhetősége (email vagy telefonszám)

- Pénzügyi kapcsolattartó neve, elérhetősége (email vagy telefonszám)

- Weboldal/adatbázis neve


4.3. Az Adatkezelésre az Ügyfél önkéntesen, amely ezen megfelelő tájékoztatáson alapul, ad meg adatokat. Az Actual Médiával kötött szerződés egyben az Ügyfelek kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy az általuk közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Ügyfél a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A jogszabályon alapuló Adatkezelések esetén a Személyes adatokat az Adatkezelők a jogszabály által előírt időtartamig őrzik meg.

Actual Média a partnerek kapcsolattartói részére megadott Személyes adatainak kezelésekor vélelmezi, hogy partnerei a kapcsolattartók Személyes adatait az érintettek önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának megszerzését követően továbbította az Actual Média. E hozzájárulás megszerzéséért és az adattovábbítás jogszerűségéért minden felelősség a Személyes adatokat továbbító partnert terheli.


4.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.


4.5. Az Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltatások megrendelése vagy igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte, ezzel kapcsolatban minden felelősség az Ügyfelet terheli.


5. Az Adatkezelés elvei, módja

5.1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

5.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

5.3. Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Actual Média nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.


6. Az Adatkezelések időtartama

6.1. Az Ügyfél által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Ügyfél kifejezetten nem kéri az adatainak törlését.


7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőktől kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik.


8. Külső szolgáltatók

8.1. A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.


8.2. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Actual Média webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Actual Médiával jelenleg együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Adverticum Kft., Digitális Közösségmérési Tanács Kft., Gemius Hungary Kft., Google Ltd.

Ezen szolgáltatók köre folyamatosan bővül. Az új Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.


9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1 Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk: a sera.bernadett@actualmedia.hu címen.

9.2 Az Ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.


Weboldal tulajdonosoknak a cookie-kezelésről

Kedves Partnerünk,


Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a weboldalak cookie-kezelési szabályait illetően a piacon kialakult jelenlegi többségi álláspontra, mely szerint mindaddig, amíg nem kerül elfogadásra a 2016/679/EU rendelettel (GDPR) párhuzamosan hatályba léptetni tervezett ePrivacy rendelet (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) – mely a cookie-k kérdését is rendezné – a weboldalak üzemeltetőinek a cookie-k használata során a GDPR-nek való megfelelés érdekében, továbbá a fent említett ePrivacy rendelet közzétett tervezete, valamint az Európai Bizottság adatvédelmi, ún. 29. munkacsoportjának vonatkozó iránymutatásai alapján az alábbiak szerint javasolt eljárni.


A nagyobb szolgáltatók - pl. Google már tájékoztatták a szolgáltatásaikat igénybe vevőket, továbbá az IAB Europe (az európai online reklámpiaci szereplők vezető érdekvédelmi szervezete) által kialakított gyakorlat is megerősíti, hogy az online hirdetés-kiszolgálás során végzett viselkedésalapú reklámozás és ezen belül a remarketing, illetve egyéb szolgáltatások során gyűjtött és kezelt cookie ID-k a GDPR értelmében olyan személyes adatoknak minősülnek, amelyek kezeléséhez szükséges az érintettek előzetes hozzájárulása, az ún. user consent, magyarul felhasználói hozzájárulás, röviden consent beszerzése.


A fentiek alapján kérjük Önöket, hogy az Önök, illetve az Önök érdekeltségi körébe tartozó egyéb szervezet irányítása alatt álló weboldal(ak) kapcsán az alábbiakat biztosítsák 2018. május 25. napját követően az érintett weboldalon:


• Gondoskodni kell egy, a consent beszerzéséhez szükséges mechanizmusról, amely alkalmas arra, hogy a felhasználók a GDPR-nek megfelelő önkéntes kifejezett hozzájárulásukat megadják a cookie-k használatához és hogy ezt a hozzájárulást a felhasználók bármikor visszavonhassák.

• Megfelelő tájékoztatást kell elhelyezni a weboldalon (amely bármikor elérhető kell legyen a felhasználók számára és a consent megadásakor pl. a pop-up ablokon keresztül közvetlenül linkelhető), mely részletesen ismerteti, hogy az adott oldal milyen típusú cookie-kat használ, milyen funkciói vannak az egyes cookie-knak, milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról, mennyi ideig, a gyűjtött adatokat ki és milyen célra használja fel.


Szeretnénk továbbá arra is felhívni a szíves figyelmüket, hogy amennyiben nem a saját oldalon gyűjtött adatokat, hanem például egy online hirdetés-kiszolgálás kapcsán harmadik személyek által gyűjtött adatokat kívánnak beszerezni és reklámcélból kezelni, úgy ez esetben is győződjenek meg arról, hogy ezen harmadik felek rendelkeznek a fentiek szerinti consent-tel minden egyes érintett tekintetében. Ennek érdekében javasoljuk minden esetben a GDPR-nek megfelelő megállapodást kötni az adott harmadik féllel, melynek rendelkezései jó esetben az adott szolgáltató általános szerződéses rendelkezései tartalmaznak, ennek hiányában pedig megfelelő tartalmú adatfeldolgozói megállapodás (data processing agreement, röviden DPA) megkötésére van szükség.


Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.


Köszönettel:

Actual Media Sales House